Natječaj za izbor i nominiranje članova Nadzornog odbora u Javnim poduzećima Grada Mostara

0

Na temelju članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 12/03, 34/03 i 65/13), i Odluke o vršenju ovlasti organa Grada Mostara u gospodarskim društvima sa učešćem državnog državnog kapitala (“Službeni Glasnik Grada Mostara broj 07/21), a u postupku nominiranja kandidata za članove nadzornih odbora gospodarskim društvima u kojima Grad Mostar vrši ovlasti na temelju učešća državnog kapitala, na prijedlog Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove, gradonačelnik Grada Mostara objavljuje Javni natječaj za izbor i nominiranje za imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim poduzećima u kojem ovlaštenja i obveze na temelju državnog kapitala vrše tijela Grada Mostara.

Natječaj možete preuzeti na linku: Natječaj za izbor i nominiranje članova Nadzornog odbora u Javnim poduzećima Grada Mostara – Grad Mostar